    

ᠹᠠᠨ ᠽᠦᠩ 

ᠴᠠᠭ 2020/12/18 15:44:38

         ᠹᠠᠨ ᠽᠦᠩ  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ  ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠤᠭ 80 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠶ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠲᠤ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ  1732 ᠣᠨ  ᠳᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ 3 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠶᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠲᠤ  ᠃ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ  1743 ᠣᠨ  ᠳᠤ   ᠂ ᠲᠩᠷᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠭᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠹᠠᠨ ᠽᠥᠩ   ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ   ᠃

        1985 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠂ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠭᠣᠸᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠶ ᠲᠡᠸᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠵᠦᠶᠯᠡᠰ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠪᠠ ᠃ ᠹᠠᠨ ᠽᠥᠩ    ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ  ᠠᠭᠤᠯᠠ   ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ   ᠱᠠᠲᠤᠯᠢᠭ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ  ᠂ 0.4 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ    ᠃ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ        ᠂ ᠭᠣᠣᠯ      ᠂        ᠭᠤᠯᠳᠤ ᠲᠡᠩᠭᠡᠯᠢᠭ  ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ  ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠤᠨ  ᠳᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠶ ᠂ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠃

        ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢ  ᠨᠢ ᠴᠥᠮ ᠬᠥᠬᠡ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠣᠰᠬ᠎ᠠ  ᠮᠣᠳᠣᠨ  ᠵᠢᠶᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠲᠥᠴᠡ ᠲᠠᠢ  ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ  ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ  ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠂ ᠯᠣᠣ ᠂ ᠭᠠᠷᠤᠳᠢ ᠂ ᠵᠢᠭᠦᠷᠲᠡᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠮᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠢᠭ  ᠃ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠤᠭ 200 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ  27 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠪᠣᠳᠢ  ᠂ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠰᠢᠲᠥᠯᠭᠡᠲᠡᠳ  10 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠃

           

                  010039   0471 522262511