  

ᠨᠡᠩ ᠣᠯᠠᠨ

ᠲᠣᠶᠢᠮᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ

ᠣᠷᠣᠨ  ᠲᠣᠶᠢᠮᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ

                  1947   5   1                 
 ᠦᠬᠠᠶ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠤ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠪᠣᠶᠢᠷ